Top posts

Featured Posts

Amicable separation through Parliament act possible

https://focusmalaysia.my/rpk-msia-can-only-be-peaceful-if-non-muslim-citizens-accept-country-as-an-islamic-not-secular-state/

JOINT PRESS STATEMENTS 
April 11, 2024

MALAYSIA'S NATIONAL IDENTITY BEYOND TANAH MELAYU AND ISLAMIC STATE . . .


Raja Petra Kamarudin's recent pronouncements that there will be no peace untill non-Muslim accept Tanah Melayu and Islamic state are not only insensitive and threatening  but a blatant disregard for the very foundation of Malaysia. Here, we set the record straight.

Islam holds a sacred place for Malays, but Malaysia's legal system rests on the Constitution, guaranteeing secularism and equal rights for all, regardless of faith. Syariah law has its place, but it does not supersede the Constitution.

Nostalgia for "Tanah Melayu" conveniently ignores the reality of MA63: the creation of a multicultural federation encompassing Malaya, Singapore (now independent), North Borneo (Sabah), and Sarawak. The Malaysia Agreement 1963 (MA63) an international treaty established this on a foundation of secularism and respect for diverse identities.

RPK's vision might be attainable, but not through intimidation. We, in the Borneo territories, will not be dictated to. We seek solutions through respectful dialogue, not divisive pronouncement.

 If Malaya truly desires a separate path, the proper course is a formal dissolution of MA63 through legal channels or parliamentary discussions with Borneo representatives.

Open communication with Malayan parliamentarians leading to a motion for MA63's dissolution, with genuine support from Sabah and Sarawak, could pave the way for an amicable separation. 

This would allow Malaya to pursue its vision of a Malay-majority, Islamic state, while Sabah and Sarawak establish themselves as independent, secular states. This win-win scenario is achievable, but only through mutual respect and a fair negotiation process, not through threats and pronouncements.


Signed by:

Daniel John Jambun, President Borneo's Plight in Malaysia Foundation (BoPiMaFo)

Robert Pei, President Sabah Sarawak Rights Australia New Zealand (SSRANZ)

Jovilis Majami President Persatuan pembangunan sosial komunity Sabah (BANGUN)

Ricky Ganang Penasihat Forum Adat Dataran Tinggi Borneo (FORMADAT)

Voo Lee Shan President party Bumi Kenyalang Sarawak (PBK)

Bill Jugah, 
President Independent Council of Natives Sarawak (ICON)

Thomas Patrick Angus 
Persatuan Kebajikan Persaudaraan Sahabat, Sarawak 

Peter John Jaban Sarawak Association for People's Aspirations  (SAPA Sarawak)

Siti Kasim 
Malaysian Action for Justice and Unity (MAJU)

Apun Achong
Dayak Ritual Awareness Fellowship (DRAF)

Dato Petinggi Atama Katama @Andrew Ambrose
Permanent Representative of Dayak International Organisation to the United Nations. Versi bahasa Malaysia

KENYATAAN AKHBAR BERSAMA
11 April 2024

IDENTITI KEBANGSAAN MALAYSIA MELEBIHI "TANAH MELAYU" DAN NEGARA ISLAM . . .

Pengumuman terkini Raja Petra Kamarudin bahawa tidak akan ada perdamaian sehingga bukan-Muslim menerima Tanah Melayu dan negara Islam bukan sahaja tidak sensitif dan mengancam tetapi juga suatu penghinaan terhadap asas Malaysia itu sendiri. Di sini, kami menetapkan rekod yang betul.

Islam memegang tempat suci bagi Melayu, tetapi sistem undang-undang Malaysia bergantung pada Perlembagaan, yang menjamin sekularisme dan hak yang sama untuk semua, tanpa mengira agama. Undang-undang Syariah mempunyai tempatnya, tetapi ia tidak mengatasi Perlembagaan.

Rindu kepada "Tanah Melayu" dengan mudah mengabaikan realiti MA63: penciptaan persekutuan multikultural yang merangkumi Malaya, Singapura (kini merdeka), Borneo Utara (Sabah), dan Sarawak. Perjanjian Malaysia 1963 (MA63), satu perjanjian antarabangsa yang ditubuhkan ini atas asas sekularisme dan penghormatan terhadap identiti yang berbeza.

Visi RPK mungkin boleh dicapai, tetapi bukan melalui ugutan. Kami, di wilayah Borneo, tidak akan diperintah. Kami mencari penyelesaian melalui dialog yang berhemah, bukan pengumuman yang memecahbelahkan.

Jika Malaya benar-benar menginginkan jalan yang berasingan, langkah yang betul adalah melalui pembubaran rasmi MA63 melalui saluran undang-undang atau perbincangan parlimen dengan wakil-wakil Borneo.

Komunikasi terbuka dengan ahli-ahli parlimen Malaya yang membawa kepada satu usul pembubaran MA63, dengan sokongan sebenar dari Sabah dan Sarawak, boleh membuka jalan untuk pemisahan yang mesra. 

Ini akan membolehkan Malaya untuk mengejar visi sebagai negara berkebanyakan Melayu, negara Islam, sementara Sabah dan Sarawak menubuhkan diri sebagai negara berdaulat, sekular. Kemenangan-untuk-kemenangan ini boleh dicapai, tetapi hanya melalui saling menghormati dan proses rundingan yang adil, bukan melalui ancaman dan pengumuman.


Dimeterai oleh:*

Daniel John Jambun Presiden Borneo's Plight in Malaysia Foundation (BoPiMaFo)

Robert Pei Presiden Sabah Sarawak Rights Australia New Zealand (SSRANZ)

Jovilis Majami Presiden Persatuan Pembangunan Sosial Komuniti Sabah (BANGUN)

Ricky Ganang Penasihat Forum Adat Dataran Tinggi Borneo (FORMADAT)

Bill Jugah, Presiden
Independent Council Of Natives Sarawak( ICON )

Thomas Patrick Agus
Persatuan Kebajikan Persaudaraan Sahabat Sarawak

Peter John Jaban
Sarawak Association for People's Aspiration ( SAPA Sarawak )

Siti Kasim
Malaysian Action for Justice and Unity ( MAJU )

Voon Lee Shan Presiden Parti Bumi Kenyalang Sarawak (PBK)

Apun Achong
Dayak Ritual Awareness Fellowship ( DRAF )

Dato Petinggi Atama Katama @ Andrew Ambrose
Permanent Representative of Dayak International Organisation to the United Nations.https://focusmalaysia.my/rpk-msia-can-only-be-peaceful-if-non-muslim-citizens-accept-country-as-an-islamic-not-secular-state/

Al-Quran Bukan Perlembagaan Malaysia ... Kedaulatan Undang-Undanglah Asas Perlembagaan Malaysia

KENYATAAN MEDIA BERSAMA

Tarikh: 7 April 2024


Merujuk kepada kenyataan Setiausaha Agung PAS, Datuk Takiyuddin Hassan, mengenai kritikan terhadap pindaan 355, organisasi bukan kerajaan (NGO) mengeluarkan kenyataan bersama seperti berikut:

- Ahli-ahli Parlimen yang bersumpah setia kepada Perlembagaan, jika melanggar sumpah tersebut, Speaker harus menangguhkan atau membuang mereka dari jawatan. Speaker mempunyai kuasa budi bicara yang bebas. Menurut Perkara 63, mahkamah tidak akan campur tangan dalam prosedur Parlimen.

- Orang Islam bebas untuk beriman atau tidak, selagi mereka tidak melanggar peruntukan Perlembagaan, Parlimen, dan mahkamah.

- Institusi seperti Perlembagaan, Parlimen, dan mahkamah, berdasarkan konsep pembahagian kuasa British, mengecualikan undang-undang agama (contohnya, tidak boleh melibatkan teologi).

- Pindaan 355 adalah usaha tersembunyi untuk mengislamkan. Ia cuba memaksakan hukum Islam yang diinterpretasikan oleh orang Melayu kepada seluruh Malaysia. Ini melanggar Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) atau perjanjian antarabangsa yang ditandatangani antara Malaya, Singapura (yang merdeka pada tahun 1965), Sabah, Sarawak, dan Britain.

- Pindaan 354 telah membatalkan kebebasan beragama dan hak asasi lain yang diberikan oleh "MA63" (keselamatan tanah air (perubahan sempadan sebelum MA63), pembahagian kerusi, hak tanah, sumber dan kawalan kewangan).

- Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Hakim Negara Tun Maimun Tuan Mat ketika menghapuskan 16 Perintah Hudud di Kelantan, Mahkamah Syariah Malaysia tidak berdasarkan kepada Allah SWT.

- Undang-undang jenayah Malaysia di bawah kuasa Persekutuan.

- Undang-undang Islam (kecuali undang-undang jenayah) dilaksanakan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan kepada Raja-raja Melayu.

- Islam yang berasaskan konsep dosa bukanlah undang-undang.

- Undang-undang Islam yang diterima secara sukarela oleh individu juga bukanlah undang-undang. Memaksakan undang-undang Islam kepada sesiapa pun adalah melanggar Perlembagaan.

- Dari segi jurisprudensi, Allah bukanlah sumber undang-undang. Undang-undang harus mempunyai sumber untuk mempunyai bidang kuasa, kewibawaan, dan kuasa.

- Undang-undang sentiasa ada, dan ia berasaskan akal, nilai-nilai universal, dan prinsip keadilan semula jadi.

- Orang Islam mendakwa campur tangan bukan Islam.

- Orang bukan Islam berkata "jangan melanggar Perlembagaan".

- Islam, undang-undang Islam, dan peristiwa 7 Oktober semuanya merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan undang-undang (iaitu asas Perlembagaan). Islam dan undang-undang Islam tidak menerima kedaulatan undang-undang.

- Islam hanya melihat teks undang-undang itu sendiri sebagai undang-undang dan/atau kedaulatan undang-undang. Semua ini bukanlah undang-undang.

- Kedaulatan undang-undang membenarkan negara untuk mempertahankan diri. Semua ancaman keselamatan akan dihapuskan. Legitimiti negara, kedaulatan, dan integriti wilayah semuanya terancam.

- Tumpuan harus diberikan kepada penyelesaian yang berdasarkan kedaulatan undang-undang.

- Memaksakan penafsiran undang-undang Islam kepada bukan Islam melanggar terma Perjanjian Malaysia 1963 (MA63). Perjanjian itu menjamin konsep Malaysia yang sekular dan berbilang budaya, yang diiktiraf oleh Perlembagaan Persekutuan.

- Penubuhan Malaysia berasaskan prinsip ia akan menjadi sebuah negara sekular. Sekarang, Pindaan 355 yang berkuatkuasa sedang cuba meminda perjanjian antarabangsa yang menggabungkan empat negara iaitu Tanah Melayu, Singapura (yang telah keluar dan merdeka pada tahun 1965), Borneo Utara dan Sarawak. Ini akan merosakkan konsep MA63 dan Malaysia sekular.

- Rakyat Sabah dan Sarawak telah menyatakan sejak hari pertama Malaysia diusulkan bahawa mereka tidak mahu sebuah negara Islam. Jika Melayu mahu sebuah negara Islam, maka Malaysia tidak akan wujud lagi, dan Sabah dan Sarawak akan bebas untuk mengakhiri hubungan persekutuan mereka dengan Tanah Melayu.

- Dalam keadaan sedemikian, orang Melayu boleh memiliki negara Islam mereka, dan Sabah dan Sarawak boleh memiliki negara sekular merdeka mereka sendiri. Lautan telah memisahkan kita, jadi ini hanya akan memutuskan hubungan politik dengan Tanah Melayu.

Terima kasih.

Tandatangan:

Daniel John Jambun, Presiden, Borneo's Plight in Malaysia Foundation (BoPiMaFo)

Jovilis Majami, Presiden, Persatuan Pembangunan Sosial Komuniti Sabah (BANGUN)

Ricky Ganang 
Penasihat Forum Adat Masyarakat Dataran Tinggi Borneo (FORMADAT)

Disahkan oleh;
Voon Lee Shan, Presiden, Parti Bumi Kenyalang (PBK)

Robert Pei, Presiden, Sabah Sarawak Rights Australia New (SSRANZ)

Ratu Dalai Biosfera Banjaran Crocker 2024 di Kiulu 20 April ini


                        Dr Julia Emelda Ongkili

TAMPARULI : KDCA Women Council Tuaran Tamparuli Kiulu (WCTTK) dijadual menganjurkan satu program menarik untuk kaum wanita di sekitar Kiulu dan Tamparuli di Dewan Kiulu pada 19 dan 20 April 2024 ini.

Menurut Pengarah Program, Dr Julia Ongkili, yang juga timbalan pengerusi Majlis Wanita KDCA Kiulu-Tamparuli-Tuaran, pelbagai acara menarik diadakan sepanjang program dua hari itu.

"Antara acara menarik ialah pertandingan ratu dalai biosfera Banjaran Crocker, anugerah ibu suri teladan, tiket bertuah dan peragaan busana rekaan wanita.

"Isteri Ketua Menteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Juliah Salag dijadual merasmi program pada 19 April manakala Ahli Parlimen Tuaran, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau dijangka menutupnya keesokan harinya," katanya.

Menurut Dr Julia lagi, beberapa ceramah motivasi mengenai "wanita bahagia, keluarga sejahtera", "perkahwinan bawah umur dari perspektif adat dan perundangan", serta "pertanian mensejahterakan keluarga" juga turut diadakan.

Katanya pameran keusahawanan, kraf dalai dan produk kesihatan juga turut diadakan.

"Tema program tahun ini iaitu "mengarusperdanakan gender dalam pembangunan luar bandar" diangkat bagi memotivasi semua pihak menyedia ruang dan peluang kepada wanita turut seiring menyumbang dalam pembangunan khususnya di kawasan luar bandar.

"Orang ramai adalah dijemput datang ke program dua hari ini, bukan saja untuk memeriahkan lagi majlis tetapi juga untuk menimba ilmu dan bertukar-tukar pendapat sesama kita," kata Dr Julia lagi.#

Top Borneo's activists shocked over selective investigation on those "inciting to cause public unrest"


                   The Yang di-Pertuan Agong 

WHERE IS THE RULE OF LAW?
This is a joint statement issued by Voon Lee Shan, President of Parti Bumi Kenyalang, Lawyer Robert Pei, President of Sabah Sarawak Rights Australia New Zealand - SSRANZ, Mr Kanul Gindol, Chairman of Gindol Initiative for Civil Society Borneo, Mr. Robert Saweng of DRAF Sarawak, Mr Atama Katama of MOPOT ( Sabah Defenders of Ancestrial Land and Daniel John Jambun , President Borneo's Plight in Malaysia Foundation (BoPiMaFo)
~ April 4, 2024


THE King has called for a stop to the inciting of communal discord.  "Inciting to cause public unrest" under the Sedition Act 1960 is a crime. But why have the law enforcers targeted the victims of this incitement and not the people inciting it?

The King had called or given audience to the founder of KK Mart, Dato KK Chai concerning this matter. The King is caring and concerned and there is no reason being his Majesty’s subjects we are not concerned to see peace and harmony in this country

We are very concerned and disturbed over the lack of action by the police and over certain quarters capitalizing the KK Mart Convenience Store “Allah Stocking Issue” for their own political or personal ends as it is a serious threat to public security. This issue which had stirred public alarm of race and religion in the country had put much fear into the spines of Malaysians.
 
Police have wide powers under the law to keep peace and to conduct investigation under many relevant laws, including powers in the Police Act 1967 and also under the Criminal Procedure Code. Under the Police Act 1967 the Police Force is responsible for the maintenance of law and order, the preservation of the peace and security of Malaysia, the prevention and detection of crime, the apprehension and prosecution of offenders and the collection of security intelligence. 

They cannot keep a blind eye or a deaf ear when security of the country is under threat or when a crime is committed. They have a responsibility to detect crimes and to gather intelligence information concerning security threat in the country. If police comes to say they have no power to detect crime or to gather intelligence of a crime, then, what is the use of the detectives employed in the Crime Investigation Department? If it is a security matter, what is the point of having a Special Branch Department in the Royal Malaysian Police? 

Police are not allowed to come with an excuse that they could not investigate a crime or to gather any information concerning security threat in the country when there is no police report lodged. 

The Criminal Procedure Code (CPC) also empowers police officers to arrest without any warrant any seizable offence when a reasonable complaint had been made or credible information been received. We would humbly say the law does not specify how the reasonable complaint or a credible information has to be made or received by the police before police could go the scene of crime to investigate a seizable criminal offence. Police could receive the information of a crime from what they read in social media including Facebook and TikTok. Any police officer who knew of the complaint or information through these media could then make official report to comply with section 107 Criminal Procedure Code for police further action.

We regret that we have yet heard of any public statement from the police or from the relevant authorities on what they are going to do with the suspected offenders against those who were propagating hate and misinformation about this Allah Stocking issue. 

We note that other NGOs and public individuals have expressed deep concern over the KK incitement by an UMNO youth leader who is politicising the "Allah socks" issue in his attempt to destabilize and usurp the UMNO leadership. 

If this is his objective, we respectfully say he is acting in a seditious and anti-national manner as this is causing hate and disharmony amongst ordinary Malaysians. 

It is no wonder that East Malaysia most influential activist ,Peter John Jaban of Sarawak Association for People's Aspiration have sternly told the federal government that this is part of the reason why Sabahans and Sarawakians are no longer keen to part of  Malaysia anymore.

Certainly, if Peninsular Malaya implodes with race-religious instability and communal violence, this will strengthen the people of Sabah and Sarawak's desire to seek real independence.

We are also very concerned with the bombings at the KK Mart Convenience Store which may if not checked, lead to more serious consequences and perhaps, another May 13. 

Was it because no police report been lodged or no information been received or been circulated in the media for the relevant authorities to catch the matter?Versi Bahasa Malaysia :

KENYATAAN AKHBAR
4 April 2024

DI MANA KEDAULATAN UNDANG-UNDANG?

Ini adalah kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh Voon Lee Shan, Presiden Parti Bumi Kenyalang, Peguam Robert Pei, Presiden Sabah Sarawak Rights Australia New Zealand - SSRANZ, Encik Kanul Gindol, Pengerusi Gindol Initiative for Civil Society Borneo, Encik Robert Saweng dari DRAF Sarawak, Encik Atama Katama dari MOPOT (Sabah Defenders of Ancestrial Land) dan Daniel John Jambun, Presiden Borneo's Plight in Malaysia Foundation (BoPiMaFo).

Yang di-Pertuan Agong telahpun menyeru untuk menghentikan perbuatan menimbulkan kekacauan komunal. "Menimbulkan kekacauan awam" di bawah Akta Hasutan 1960 adalah satu jenayah. Tetapi mengapa pihak penguatkuasa undang-undang menumpukan kepada mangsa penghasut ini dan bukan kepada orang yang menghasut?

Agong telah berkenan menitah pengasas KK Mart, Dato KK Chai menghadap baginda mengenai perkara ini. Seperti Agong yang amat prihatin dan  penyayang, maka sudah pastilah kita juga sebagai rakyat baginda pun turut bimbang melihat keamanan dan keharmonian terancam di negara ini.

Kami sangat bimbang dan terganggu dengan kekurangan tindakan oleh pihak polis dan oleh pihak tertentu yang memanfaatkan isu "Stokin Allah" KK Mart Convenience Store untuk kepentingan politik atau peribadi mereka sendiri kerana ia merupakan ancaman serius terhadap keselamatan awam. Isu ini yang telah menimbulkan kebimbangan awam mengenai perkauman dan agama di negara telah menimbulkan ketakutan yang besar dalam kalangan rakyat Malaysia.

Polis mempunyai kuasa yang luas di bawah undang-undang untuk mengekalkan keamanan dan menjalankan penyiasatan di bawah banyak undang-undang yang berkaitan, termasuk kuasa di bawah Akta Polis 1967 dan juga di bawah Kanun Prosedur Jenayah. Di bawah Akta Polis 1967, Polis Diraja Malaysia bertanggungjawab untuk mengekalkan undang-undang dan ketenteraman, menjaga keamanan Malaysia, mencegah dan mengesan jenayah, menangkap dan mendakwa pesalah serta mengumpul maklumat intelijen keselamatan.

Mereka tidak boleh menutup mata atau telinga apabila keselamatan negara terancam atau apabila jenayah dilakukan. Mereka mempunyai tanggungjawab untuk mengesan jenayah dan mengumpul maklumat intelijen mengenai ancaman keselamatan di negara. Jika polis mengatakan mereka tidak mempunyai kuasa untuk mengesan jenayah atau mengumpul maklumat mengenai ancaman keselamatan di negara apabila tiada laporan polis dibuat, maka apa gunanya detektif yang diupah di Jabatan Siasatan Jenayah? Jika ia adalah perkara keselamatan, apa gunanya mempunyai Jabatan Cawangan Khas dalam Polis Diraja Malaysia?

Polis tidak dibenarkan membuat alasan bahawa mereka tidak boleh menyiasat jenayah atau mengumpul sebarang maklumat mengenai ancaman keselamatan di negara apabila tiada laporan polis dibuat. Kanun Prosedur Jenayah juga memberi kuasa kepada pegawai polis untuk menangkap tanpa waran apa-apa kesalahan yang boleh diambil tindakan apabila aduan yang munasabah dibuat atau maklumat yang boleh dipercayai diterima. Kami dengan rendah hati mengatakan bahawa undang-undang tidak menentukan bagaimana aduan yang munasabah atau maklumat yang boleh dipercayai perlu dibuat atau diterima oleh polis sebelum polis boleh pergi ke tempat jenayah untuk menyiasat kesalahan jenayah yang boleh diambil tindakan. Polis boleh menerima maklumat tentang jenayah dari apa yang mereka baca di media sosial termasuk Facebook dan TikTok. Mana-mana pegawai polis yang mengetahui aduan atau maklumat melalui media ini boleh membuat laporan rasmi untuk mematuhi seksyen 107 Kanun Prosedur Jenayah bagi tindakan lanjut polis.

Kami menyesal kerana kami belum mendengar sebarang kenyataan rasmi dari pihak polis atau dari pihak berkuasa yang berkaitan mengenai tindakan mereka terhadap orang yang disyaki menyebarkan kebencian dan maklumat palsu tentang isu Stokin Allah ini.

Kami mencatat bahawa NGO dan individu awam lain telah menyatakan kebimbangan mendalam mengenai penghasutan KK oleh seorang pemimpin pemuda UMNO yang mempolitikkan isu "stokin Allah" dalam cubaan untuk menggugat dan merampas kepemimpinan UMNO.

Jika ini adalah objektifnya, kami dengan hormat mengatakan beliau bertindak secara hasutan dan anti-negara kerana ini menyebabkan kebencian dan ketidakharmonian di kalangan rakyat Malaysia biasa.

Tidak menghairankan bahawa aktivis yang paling berpengaruh di Malaysia Timur, Peter John Jaban dari Sarawak Association for People's Aspiration dengan tegas memberitahu kerajaan persekutuan bahawa ini adalah sebahagian daripada sebab mengapa orang Sabah dan Sarawak tidak lagi merasa sebahagian daripada Malaysia.

Tentunya, jika Semenanjung Tanah Melayu berterusan dengan ketidakstabilan perkauman-agama dan keganasan komunal, ini akan memperkuatkan keinginan rakyat Sabah dan Sarawak untuk mencari kemerdekaan sebenar.

Kami juga sangat bimbang dengan pengeboman di KK Mart Convenience Store yang mungkin, jika tidak diperiksa, akan membawa kepada akibat yang lebih serius dan mungkin, satu lagi May 13.

Adakah kerana tiada laporan polis dibuat atau tiada maklumat diterima atau disebarkan di media bagi pihak berkuasa yang berkaitan untuk menangani perkara ini?

80 ibu tunggal menerima bakul makanan sempena Ramadan, kata Dr Julia Ongkili

KOTA KINABALU : Seramai 80 ibu tunggal dari Pantai Barat Sabah menerima "bakul makanan Ramadan" dari Persatuan Ibu Tunggal Pantai Barat Sabah (PITPBS) baru-baru ini.

Menurut Setiausaha PITPBS, Dr Julia Ongkili, bakul-bakul makanan tersebut disampaikan dalam satu majlis pada 30 Mac 2024 kepada kesemua 80 ahli persatuan itu di sini.

Dr Julia, yang juga Ketua Cawangan Parti Sedar Rakyat bagi DUN Tamparuli, berkata pembahagian bakul makanan itu merupakan sebahagian program pelayanan masyarakat terutama kepada isi rumah ibu tunggal yang menjadi ahli PITPBS.

Majlis itu berlangsung di Rumah Persatuan PITPBS di Taman Rose, Penampang dekat sini.

Berikut gambar-gambar aktiviti tersebut :Parti Sedar Rakyat sudah kenal pasti 18 calon DUN, akan tanding minimum 35 kerusi

Kenyataan Akhbar
Dr Julia Emelda Ongkili
Timbalan Pengerusi
Majlis Kerja Negeri (MKN) Sabah
Parti Sedar Rakyat (SEDAR)
TAMPARULI

26hb Mac, 2024PARTI SEDAR RAKYAT SUDAH KENAL PASTI 18 CALON DUN, AKAN TANDING MINIMUM 35 KERUSI


1. Majlis Kerja Negeri Sabah, Parti Sedar Rakyat sudah mengenal pasti 18 calon pilihanraya di 18 kawasan Dewan Undangan Negeri, dan dijangka bertanding sekurang-kurangnya di 35 kerusi DUN pada pilihanraya negeri ini.
2. Pengerusi MKN, Prof Dr Ariffin Willie Muhamad, mengumumkan tiga lagi calon pada mesyuarat MKN Ahad lepas, sebagai tambahan kepada nama yang diumumkan sebulan lalu.
3. Mereka sedia dikenali di kawasan mereka kerana memang menyantuni komuniti masing-masing, dan walaupun menghadapi cabaran, mereka berjaya menyusun Cawangan DUN masing-masing.
4. Parti akan menyambung jelajah selepas Hari Raya ini selepas jelajah di Gum-Gum beberapa minggu lalu. Pelbagai kegiatan kemasyarakatan dan ekonomi juga sudah dan sedang dilaksanakan di bawah pimpinan Prof Dr Ariffin sendiri.
5. Selaku pemimpin komuniti KDMR dalam Parti, saya berkeyakinan rakyat sedang tertunggu-tunggu kehadiran nafas baru dan idea-idea baru yang mereka boleh menyertainya, menyokongnya serta mendapatkan faedah untuk masyarakat seluruhnya.
6. MKN Sabah mengutamakan Integriti kepimpinan dalam memilih calon, dan menumpu kepada Pendidikan dan Ekonomi sebagai saluran peningkatan mutu kehidupan keluarga Sabah, di samping pendekatan baru pengupayaan rakyat menerusi pelbagai inisiatif baru program dan projek yang bakal kami tawarkan dalam manifesto PRN nanti.
7. Mereka yang ingin menyertai Parti Sedar Rakyat boleh mendapatkan borang dan perlembagaan Parti dari Ketua-ketua rasmi Parti yang sudah dilantik di kawasan DUN.
8. Bagi kawasan yang belum ada Cawangan DUN, mereka boleh mendapatkannya dari Ketua-ketua Penaja Bahagian yang sedang dilantik masa ini, atau terus mengubungi saya atau Setiausaha MKN.

Terima kasih.

DR JULIA E. ONGKILI
Timbalan Pengerusi
MKN Sabah, Parti Sedar Rakyat 
leareds70@gmail.com

Umno's incitement of racial and religious hatred is condemned

                    Activist Daniel John Jambun 
                          Lawyer Robert Pei


JOINT PRESS STATEMENT 
24th March 2024

NGOs CONDEMN UMNO INCITEMENT OF RACE RELIGION HATE OVER THE SO-CALLED “ALLAH SOCKS” INCIDENT AS SEDITIOUS AND ANTI-NATIONAL

Sabah Sarawak NGOs Borneo's Plight in Malaysia Foundation (BoPiMaFo) and Sabah Sarawak Rights Australia New Zealand (SSRANZ) an international NGO based in Australia, have jointly issued a statement expressing revulsion and strongly condemning the UMNO party’s support of its members inciting race and religion hate over the so-called “Allah Socks”.

The 2 NGO Presidents, Daniel John Jambun (BoPiMaFo) and Robert Pei (SSRANZ) pointed out that the UMNO party in politicising and escalating the so-called “Allah socks” issue has created a very tense and dangerous situation in Malaya. Instead of exercising moderation, UMNO leaders instructed its members to continue with their extremist race religion hate campaign on the issue which amounts to seditious and anti-national acts under Malaysian law, not just undermining the Madani Government but destabilising national harmony and security. 

They also expressed disappointment that the Police had not acted impartially by their call to prosecute the owners of the KK Supermarket business when they had not established that the owners had committed any offence under the law, and their failure to take action against the UMNO members inciting race hate.

From the published facts gathered by the police, the 14 sets of socks among 12,000 socks seem to indicate a lack of any intention to cause offence to Muslims and raises questions as to how the offending socks got into the system. The NGOs urged that more investigations should be made on their origins and how and why they were so easily discovered among 12,000 socks before any action be taken. On its face, the facts indicate that someone had a motive to sabotage and create more overreaction and anger among Muslims following the “bak kut teh” incident.

It is obvious to all that UMNO has jumped on the opportunity to exploit yet another “Allah” issue to shore up its sagging support. If this was its intention, it has failed badly judging by the negative public response. The NGO leaders said even the PAS Party is being calm and wise by not saying anything. This starkly exposes UMNO’s anti-national character.

One might ask if UMNO is not just trying to destroy the meaning of the Madani Government of which UMNO is a partner but also the unity of all races in Malaysia?

They observed that “Sadly, the Madani government has chosen to remain largely silent and UMNO may think this is a carte blanch to boost up its waning popularity”. 

They expressed their deep concerns that if UMNO should be allowed to continue with its anti-national campaign, it would drag Malaya into another May 13 horror massacre of innocent non-bumiputras. If it is doing this just to maintain its power then it must be seen as an entirely anti-national party which does care about the people’s lives and security but acts recklessly to destroy this for its own selfish political objectives. It is therefore jeopardising the harmony and foundation of the entire federation. The Party should be banned. 

Instead of hyperventilating on socks, UMNO should be more appalled by the high poverty rates in Sabah Sarawak and Kelantan and in Malaysia in general! Poverty was sustained by UMNO 60 years of corruption and pillaging of the 3 oil states!

They also ask why has the National Unity ministry not acted quickly to de-escalate the rising tension which threatens interracial and inter-religious relations in Malaysia. Should not this case be dealt with under the Sedition Act 1960 and national security laws?

They urged all Malayans to act with wisdom and restrain and avoid a civil war in Malaya. In conclusion, they said Borneo nationalists are watching the negative side of federation in Malaysia and have long considered exit like Singapore for the same reasons, as they did not sign MA63 (if valid) to be drawn into daily overblown race-religion nonsensical issues instead of developing and advancing their poverty-stricken states. 

Signed by 
Daniel John Jambun (President BoPiMaFo) 
and Robert Pei (President SSRANZ)
24 March 2024

Endorsed by: 
Voon Lee Shan, President Parti Bumi Kenyalang Sarawak
Edisi Bahasa Malaysia :

NGO MENGUTUK PEMBANGKITAN PERKAUMAN OLEH UMNO BERKENAAN INSIDEN "STOKIN ALLAH" 

Badan Bukan Kerajaan (NGO) Sabah Sarawak, Yayasan Penderitaan Borneo di Malaysia (BoPiMaFo) dan Sabah Sarawak Hak Australia New Zealand (SSRANZ), sebuah NGO antarabangsa berpangkalan di Australia, telah bersama-sama mengeluarkan kenyataan menyatakan rasa jijik dan mengutuk dengan keras sokongan parti UMNO terhadap ahlinya yang menghasut perkauman dan kebencian agama berkenaan insiden "stokin Allah".

Presiden kedua-dua NGO, Daniel John Jambun (BoPiMaFo) dan Robert Pei (SSRANZ) menegaskan bahawa parti UMNO dalam mempolitikkan dan memperhebatkan isu "stokin Allah" telah mencipta satu situasi yang sangat tegang dan berbahaya di Tanah Melayu. Sebaliknya, daripada menggunakan keterkawalan, pemimpin-pemimpin UMNO mengarahkan ahlinya untuk terus dengan kempen kebencian perkauman dan agama ekstrem mereka berkenaan isu tersebut yang merupakan tindakan sedisius dan anti-nasional di bawah undang-undang Malaysia, bukan sahaja merosakkan Kerajaan Madani tetapi menggugat harmoni dan keselamatan negara.

Mereka juga menyatakan kekecewaan bahawa Polis tidak bertindak secara berkecuali dengan panggilan mereka untuk mendakwa pemilik perniagaan KK Supermarket sedangkan mereka tidak membuktikan bahawa pemilik telah melakukan sebarang kesalahan di bawah undang-undang, dan kegagalan mereka untuk mengambil tindakan terhadap ahli-ahli UMNO yang menghasut kebencian perkauman.

Berdasarkan fakta-fakta yang diterbitkan yang dikumpulkan oleh polis, 14 set stokin di antara 12,000 stokin nampaknya menunjukkan kurangnya niat untuk menyakitkan hati umat Islam dan menimbulkan persoalan tentang bagaimana stokin yang memberi kesan tersebut masuk ke dalam sistem. NGO mendesak agar penyiasatan lebih lanjut dijalankan mengenai asal-usul mereka dan bagaimana serta mengapa mereka dengan mudah ditemui di kalangan 12,000 stokin sebelum sebarang tindakan diambil. Pada pandangan pertama, fakta-fakta menunjukkan bahawa seseorang mempunyai motif untuk menjejaskan dan mencipta reaksi berlebihan dan kemarahan lagi di kalangan umat Islam selepas insiden "bak kut teh".

Adalah jelas kepada semua bahawa UMNO telah melompat pada peluang untuk mengeksploitasi lagi isu "Allah" untuk mengukuhkan sokongan yang merosot. Jika ini adalah niatnya, ia gagal dengan sangat mengingati respons negatif orang ramai. Pemimpin-pemimpin NGO berkata bahkan Parti PAS juga bersikap tenang dan bijak dengan tidak mengatakan apa-apa. Ini dengan tegas mendedahkan watak anti-nasional UMNO.

Seseorang mungkin bertanya jika UMNO tidak hanya cuba menghancurkan makna Kerajaan Madani yang UMNO adalah rakan kongsi, tetapi juga perpaduan semua kaum di Malaysia?

Mereka mencatatkan bahawa "Dengan sedih, kerajaan Madani telah memilih untuk kekal berdiam diri dan UMNO mungkin menganggap ini sebagai tindakan yang diberikan kebebasan penuh untuk meningkatkan populariti yang merosotnya".

Mereka menyatakan kebimbangan mendalam mereka bahawa jika UMNO dibenarkan untuk terus dengan kempen anti-nasionalnya, ia akan menarik Tanah Melayu ke dalam pembunuhan besar-besaran yang mengerikan pada 13 Mei terhadap orang bukan bumiputera yang tidak berdosa. Jika ini dilakukannya hanya untuk mengekalkan kuasanya maka ia harus dilihat sebagai parti yang sepenuhnya anti-nasional yang tidak peduli tentang nyawa dan keselamatan rakyat tetapi bertindak secara melulu untuk menghancurkan ini demi objektif politiknya yang rakus. Oleh itu, ia mengancam harmoni dan asas keseluruhan persekutuan. Parti itu harus dilarang.

Sebaliknya daripada terlalu mengecam stokin, UMNO seharusnya lebih terperanjat dengan kadar kemiskinan yang tinggi di Sabah Sarawak dan Kelantan dan di Malaysia secara amnya! Kemiskinan itu disokong oleh UMNO 60 tahun korupsi dan penjarahan negeri-negeri minyak yang tiga!

Mereka juga bertanya mengapa Kementerian Perpaduan Kebangsaan tidak bertindak dengan cepat untuk menurunkan ketegangan yang meningkat yang mengancam hubungan antara kaum dan antara agama di Malaysia. Bukankah kes ini sepatutnya ditangani di bawah Akta Hasutan 1960 dan undang-undang keselamatan nasional?

Mereka menyeru semua rakyat Malaysia untuk bertindak dengan bijak dan menahan diri serta mengelakkan peperangan saudara di Tanah Melayu. Sebagai kesimpulan, mereka berkata bahawa nasionalis Borneo sedang memerhatikan sisi negatif persekutuan di Malaysia dan telah lama mempertimbangkan untuk keluar seperti Singapura atas alasan yang sama, kerana mereka tidak menandatangani MA63 (jika sah) untuk terjerumus ke dalam isu-isu perkauman-agama yang berlebihan setiap hari bukannya membangunkan dan memajukan negeri-negeri mereka yang miskin.

Ditandatangani oleh
Daniel John Jambun (Presiden BoPiMaFo) dan Robert Pei (Presiden SSRANZ)
24 Mac 2024

Disokong oleh:
Voon Lee Shan, Presiden Parti Bumi Kenyalang Sarawak

Timbalan Ketua SEDAR Sabah santuni masyarakat edar juadah berbuka di Tamparuli

       Dr Julia Emelda Ongkili gambar semalam.

TAMPARULI : Dalam kesibukan harian, Timbalan Pengerusi Majlis Kerja Negeri Sabah bagi Parti Sedar Rakyat, Dr Julia Emelda Ongkili, sempat menyantuni masyarakat di beberapa kampung, mengedar makanan untuk juadah berbuka.

Semalam, beliau ke beberapa tempat termasuk di Masjid Ubudiyyah Tamparuli dan Surau Darul Fikri Telibong dekat sini mengagihkan kuih-muih dan pelbagai juadah sempena program moreh Sedar Tamparuli yang diketuainya.

"Ini sebahagian program moreh kami untuk masyarakat di Tamparuli tahun ini, semoga barokah," katanya pada satu majlis yang disertai AJK SEDAR Tamparuli yang menurut Dr Julia bertungkus-lumus telah menjayakan program itu.

Berikut ialah gambar-gambar kegiatan beliau semalam :#

SEDAR Sabah tolak pewujudan "KDMR Task Force" oleh Presiden

       Richard Jimmy yang diumumkan oleh Presiden sebagai Ketua "KDMR Task Force" Parti Sedar Rakyat pada 24 Februari 2024.


KOTA KINABALU: Parti Sedar Rakyat di Sabah dikatakan hampir sebulat suara menolak keputusan Presiden itu mewujudkan Pasukan Petugas Khas KDMR yang diumumkannya pada Kongres Tahunan ke-5 di Kuching baru-baru ini.

Sumber-sumber memberitahu Borneo Herald, yang Majlis Kerja Negeri yang bermesyuarat semalam di sini, sebulat suara kecuali seorang, menolak keputusan itu bagi memastikan keutuhan Parti di Sabah.

Presiden Sedar, Datuk Othman Abdillah, pada mesyuarat tahunan parti pada 24 Februari 2024, mengumumkan pewujudan "task force" itu dan melantik Richard Jimmy dari Penampang sebagai ketuanya.

Richard yang dihubungi Borneo Herald hari ini berkata beliau yang hadir pada mesyuarat MKN semalam terkejut apabila pada penghujung mesyuarat Pengerusi MKN Sabah, Prof Dr Ariffin Willie Muhamad, membawa perkara menolak keputusan Presiden mewujudkan "task force KDMR" berkenaan.

"Pada 23 Februari iaitu malam sebelum mesyuarat tahunan di Hotel Telang Usan Kuching, Datuk Presiden membawa dalam perbincangan dengan pimpinan Sabah mengenai penubuhan ini dan pelantikan saya sebagai ketuanya.

"Mereka tidak membantah cadangan Presiden bahkan menerimanya, dan memberi tepukan apabila Presiden mengumumkannya keesokan harinya di mesyuarat itu," katanya.

Menurut Richard, sekembali ke Sabah beliau membentuk AJKnya, menyediakan terma rujukan serta mengenal pasti pemimpin di 17 kawasan pertama Dewan Undangan Negeri majoriti KDMR.

Katanya lagi pasukan Petugas Khas KDMR sebagai sayap baru Sedar boleh membantu mempercepat pengembangan Parti itu di Sabah terutama sekali di kawasan komuniti Kadazandusun dan Murut.

Sementara itu, ketika dihubungi, Prof Dr Ariffin mengiyakan penolakan itu semalam sambil menambah "MKN berpandangan task force itu tidak perlu sebab timbalan pengerusi MKN juga seorang KDM dan memadai untuk parti Sedar di Sabah".

Beliau merujuk kepada timbalannya Dr Julia Emelda Ongkili, yang juga anak tokoh politik era BERJAYA, mendiang Datuk Dr James Ongkili.

Presiden, Othman pula ketika dihubungi Borneo Herald, berkata beliau ingin terlebih dahulu melihat minit mesyuarat semalam sebelum dapat memberi ulasan mengenainya.#

Sabah perlu Strategi Pengurusan Air mampan jangka panjang, kata aktivis kanan

Aktivis Sabah, Kanul Gindol (kiri) dalam satu perbincangan bersama beberapa aktivis lain di Kota Belud hari ini.


Kenyataan Media
Kanul Gindol
Aktivis Masyarakat
Kota Belud
22hb Mac, 2024SABAH PERLU STRATEGI PENGURUSAN BEKALAN AIR JANGKA PANJANG


1. Selamat Hari Sedunia Air hari ini 22hb Mac. Sabah yang memiliki banyak sungai masih gagal merancang dan mengurus bekalan airnya.
2. Jika kemarau 4 minggu saja maka akan kedengaran pelbagai masalah ketiadaan air, empangan mahu kering, kebakaran sana sini. Tidak guna mempersalah kerajaan kerana kerajaan banyak kali bertukar masih juga keadaan sama berlaku.
3. Apa yang nyata ialah Sabah perlu merangka satu Strategi Pengurusan Bekalan Air yang mampan. Sumber air sungai kita masih sangat banyak. Negara atau tempat lain yang tiada sungai, pasti cemburu dengan Sabah.
4. Sejumlah wang perlu diperuntuk supaya penstoran dan bekalan air sungai yang ada mencukupi walaupun tiada hujan sehingga 4-5 bulan. Kalau beras boleh diurus supaya stok mencukupi sehingga 5 bulan, tapi air tidak? Sedangkan Sabah banyak air.
5. Saya hanya bercakap fasal bekalan air sungai, belum lagi menyentuh sumber air hujan, akuifa, desalinisasi air laut dan pengitaran semula air seperti diurus negara-negara lain.

Sekian.


KANUL GINDOL
Juga Pengerusi NGO
Gindol Initiative for Civil Society Borneo

Search This Blog